Vagus akadémia


Vagus akadémia vytvára skvelú príležitosť pre študentov magisterského stupňa odboru sociálna práca nadobudnúť potrebnú prax pre prácu s vylúčenými skupinami obyvateľstva ešte pred ukončením štúdia.

OZ Vagus ponúka pre troch študentov príležitosť absolvovať odbornú platenú stáž, ktorá je zároveň akceptovaná ako povinná prax na katedrách sociálnej práce Univerzity Komenského, Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Alžbety v Bratislave, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Vybraným študentom ponúkame interný špecializovaný vzdelávací proces spolu s platenou stážou. Celkovým cieľom je výchova budúcich sociálnych pracovníkov v OZ Vagus vďaka vzájomne výhodnej možnosti pre uplatnenie absolventa. Absolventom Vagus akadémie bude ponúknutý pracovný pomer v OZ Vagus na juniorskej pozícii.

Časový harmonogram a študijný plán:


September 2019 - Prezentácia OZ Vagus a Vagus akadémie na predpraxovom seminári

September/Október 2019 - Výber uchádzačov
Výberové kritériá: referencie vyučujúcich, vyplnenie vstupného dotazníka a motivačný list, referencie vyučujúcich

November 2019  - Uzavretie zmluvy o stáži (s obojstrannou garanciou)

Školenie - cieľová skupina 
Predstavenie cieľovej skupiny, typológia klientov, spôsob prežitia cieľovej skupiny, podmienky zmeny ľudí bez domova

Predstavenie programov a organizácie 
Úvodné predstavenie programov: filozofia programov, predstavenie systému fungovania, koordinátorov a tímov

 • Streetwork 
 • Domec 
 • Housing 

Úloha: “Všímaj si” (počas exkurzií)
Počas úloh “všímaj si” bude úlohou študentov hľadať v praxi príklady, k teórii zo školenia v téme “Cieľová skupina”

December 2019 
Počas druhého mesiaca je čas študentov rozdelený rovnomerne do všetkých programov OZ VAGUS. Študenti sa zoznámia s praktickým fungovaním programov. Program je naplánovaný tak, aby v rámci náčuvov videli a pochopili fungovanie jednotlivých programov.

Školenie: Hranice 
V priebehu decembra sa študenti zúčastnia školenia zameraného na etický kódex pracovníka v OZ VAGUS. Školenie má študentom bližšie vysvetliť hranice v poradenskom procese medzi klientom a sociálnym poradcom, pravidlá kontaktu/návštev/asistencie a zároveň hranice jednotlivých programov.

Experience v programoch

 • Streetwork: Počas tohto času študenti absolvujú jednu službu v teréne ako náčuv s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi
 • Domec: V rámci denného centra je čas rozvrhnutý tak, aby každý zo študentov zažil výber najpodstatnejších služieb, ktoré denné centrum ľuďom bez domova ponúka.
  • Registrácia
  • Sociálne poradenstvo 
  • Ošetrovňa 
 • Integračný program: V rámci integračného programu v súčasnosti prevádzkujeme predovšetkým program Housing Cverna. Sociálne poradenstvo pre ľudí bez domova prebieha už priamo v ich domovoch a snažíme sa o čo najväčšiu mieru anonymity klientov. Dôvod, prečo volíme takýto prístup, môže priblížiť čas, ktorý využijeme na zážitkové preberanie kazuistík klientov v programe.

 

Január- Marec 2020

Intenzívna stáž v programoch

Študijný plán je navrhnutý tak, aby sa študenti rozdelili do programov a každý strávil mesiac intenzívne v jednom programe. V každom programe bude mať študent prideleného tútora, ktorý bude študentov sprevádzať.

Apríl 2020 - Špecializácia v konkrétnom programe
Na základe skúseností si v apríli môžu študenti vybrať program, na ktorý sa chcú do ukončenia stáže zamerať a potenciálne v ňom pokračovať uzavretím pracovného pomeru s OZ Vagus po skončení stáže.

Máj 2020 - Špecializácia v konkrétnom programe
Záverečná skúška (Test, prípadovka - samostatné vypracovanie riešenia konkrétnej kazuistiky / ukončenie programu

Čo VA ešte ponúka?

Prepojenie praxe a teórie cez úlohy: “Všímaj si”
Počas úloh “všímaj si” bude úlohou študentov hľadať v praxi príklady k teórie

Pracovné skupiny

Pravidelná pracovná skupina je priestor, kde študenti spoločne s tútorom z OZ Vagus majú priestor preberať a zdieľať zážitky, etické dilemy, ktoré v priebehu praxe zažívajú.

Školenia

Pre prepojenie teórie a praxe ponúka Vagus Akadémia školenia nevyhnutné pre prácu s ľuďmi bez domova. Školenia sú aplikovateľné aj pri iných cieľových skupinách.

Počas VA prebehnú školenia v témach

- Cieľová skupina Ľudí bez domova

- Hranice a etický kódex
- Využitie techniky motivačných rozhovorov

 

 

 

nadacia vw logo

Vagus akadémia je realizovaná za podpory Nadácie Volkswagen