program STREETWORK

Program Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova je jediný svojho druhu a rozsahu na území hl. mesta Bratislava. Vagus tento program realizuje už od roku 2012, do tohto času program realizovalo OZ Proti Prúdu. Koncom roka 2011 hrozil zánik programu a OZ Vagus sa podarilo udržať jeho pokračovanie až do dnes. 

Pojem „Streetwork“  znamená prácu priamo na ulici – v teréne. Streetwork je odborným výkonom sociálnej práce, kedy sa terénny sociálny pracovník poskytujúci služby ľuďom bez domova priamo v teréne nazýva „Streetworker“. 

Počas svojho dlhoročného fungovania sme vybudovali funkčný systém práce s ľuďmi bez domova, profesionálny tím terénnych sociálnych pracovníkov, širokú základňu ľudí, ktorým pomáhame a v neposlednom rade program zohráva dôležitú úlohu z pohľadu samotných ľudí bez domova.

Program Streetwork je oceňovaný domácimi aj zahraničnými odborníkmi a za svoj prínos získal v roku 2013 prestížne medzinárodné ocenenie ERSTE Foundation Award for Social Integration.

Ročne pracuje Streetwork približne so 700 ľuďmi bez domova, ktorým poskytuje odborné služby na približne 500 kontaktných miestach v Bratislave (viac o našich službách nájdete v časti "čo ponúkame?").

 

Čo je cieľom Streetworku?

Streetwork plní nezastupiteľnú úlohu pri prvom napojení ľudí bez domova do siete sociálnych služieb. Dôležitá je široká paleta služieb od poskytnutia deky, cez odborné sociálne poradenstvo až po záchranu života. Cieľovou skupinou streetworku sú ľudia bez domova v akútnom alebo dlhodobom ohrození života, bez finančného príjmu, dokladov, informácií, sociálneho kontaktu a na okraji spoločnosti.

Hlavným  cieľom  Streetworku  je  zvýšiť  kvalitu  života  ľudí  žijúcich  na  ulici a znížiť riziká spojené so životom na ulici (prístup harm-reduction), poskytovať základné služby priamo v teréne a zároveň šíriť informácie o iných dostupných službách a motivovať pre ich využitie. Prostredníctvom osobného kontaktu systematicky monitorujeme ľudí bez domova, ich aktuálny stav a následne ich sprevádzame procesom riešenia konkrétnej situácie.

Streetwork pracuje s ľuďmi bez domova mimo inštitúcie, nachádza miesta, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú, kde žijú – čo najbližšie k ich prostrediu. Streetwork nevyžaduje aktivitu človeka bez domova pri vyhľadávaní pomoci, ale pomoc priamo ponúka a následne motivuje pre riešenie sociálnej situácie. Práve práca vo vlastnom prostredí pomáha prelomiť bariéry a strach u ľudí bez domova.

Oproti pasívnym stacionárnym modelom sociálnej pomoci (napr. nocľahárne alebo denné centrá) je Streetwork efektívnejší práve vo svojom aktívnom vyhľadávaní ľudí bez domova a poskytnutím pomoci „na mieru“ pre konkrétneho človeka.

Streetworkeri sú najčastejšie prví a niekedy aj jediní, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi bez domova. Väčšina z nich nepozná svoje možnosti z hľadiska poskytovanej pomoci a streetwork je prvý článok v reťazci, ktorý im poskytne potrebné informácie a tým významne prispieva k prepájaniu konkrétneho človeka s ostatnými službami pre ľudí bez domova.

 

Ako prebieha večerný Streetwork?

Základnou formou práce je samotné vyhľadávanie ľudí bez domova, systematická kontrola potencálnych lokalít a pravidelné navštevovanie ľudí v ich prostredí. Ľudia sú vyhľadávaní na neobvyklých miestach, na ktorých by si bežný človek nevedel predstaviť svoj domov. Najčastejšie ide o teplovodné šachty, kanále, záhradné chatky, rozbité budovy, stany v lesoch, zemlianky, prípadne neobývané časti bytoviek alebo verejné priestranstvá.  

Nepracujeme náhodne, už od roku 2012 naši pracovníci pracujú podľa interného administračného systému, vďaka ktorému máme zmapované kontaktné miesta na celom území Bratislavy a navštevujeme tak ľudí bez domova pravidelne, systematicky a sme s nimi v dlhodobom kontakte.

Nočný čas pre realizáciu Streetworku umožňuje systematickú odbornú prácu našich streetworkerov, vďaka jedinečnej šanci zastihnúť človeka bez domova na konkrétnom mieste a to aj opakovane pri každom ďalšom kontakte. Pri ľuďoch bez domova je ich denný režim podobný ako pri bežných ľuďoch - počas dňa sa snažia zabezpečiť si svoje potreby a na večer putujú naspäť na provizórne miesta pre strávenie nocľahu, na ktorých ich navštevujeme. 

Inou podstatnou oblasťou dôvodov prečo Streetwork pracuje vo večerných hodinách sú chýbajúce podporné služby pre ľudí bez domova vo večernom čase. Inštitúcie a poradne sú zatvorené, nocľaháreň a útulky majú taktiež limitovanú otváraciu dobu. Okrem toho je večerná a nočná doba spojená s najnižšími teplotami hlboko pod bodom mrazu, čo pre ľudí bez domova zvyšuje riziko umrznutia.

Dôležitou súčasťou práce je prevádzkovanie “Linky na pomoc ľuďom bez domova”. Na tejto linke poskytujeme dištančné poradenstvo o možnej pomoci ľuďom bez domova (pondelok - piatok od 9:00 do 16:00) a tiež prijímame aktuálne podnety od občanov ohľadom výskytu ľudí bez domova na konkrétnom mieste (výjazdy realizujeme výlučne na území Bratislavy, pondelok - sobota od  8:00 do 13:00 a od 17:00 do 22:00). Nie sme však náhradou za RZP, preto v prípade, že máte pochybnosť o zdravotnom stave jedinca - v prvom rade sa poraďte o postupe s dispečerom na tiesňovom čísle 155.
 

Kedy sú streetworkeri v teréne?

Terénni sociálni pracovníci OZ Vagus vyrážajú do terénu na večerný Streetwork od pondelka do soboty v čase od 17:00 do 22:00. Taktiež 3x do týždňa realizujeme denný Streetwork v čase od 8:00 do 13:00. Práve v týchto hodinách je najvyššia šanca zastihnúť ľudí bez domova v ich prostredí. Prácou vo dvojici zaručujú sami sebe bezpečnosť a zároveň môžu človeku poskytnúť efektívnejšiu formu pomoci.

Počas dňa naši terénni sociálni pracovníci navštevujú konkrétnych ľudí bez domova podľa potreby, ktorá vyplýva z večerných služieb. Zväčša ide o návštevy s cieľom sociálnej asistencie - teda sprevádzanie a odborná pomoc konkrétnemu človeku pri návšteve inštitúcií (transport, zdravotná starostlivosť, nemocnice, vyšetrenia, úrady a podobne).
 

Prepojenie Streetworku a našich ostatných programov

Streetwork je priamo prepojený s našim ďalším programom DOMEC. Terénni sociálni pracovníci kontaktujú ľudí bez domova v teréne a motivujú ich na návštevu nášho DOMCA, kde sa im venujú sociálni pracovníci s cieľom opätovnej integrácie do spoločnosti.  Práve v DOMCI poskytujeme služby denného centra ako sprcha, šatník, ošetrovňa, možnosť najesť sa a sociálne poradenstvo. S naším INTEGRAČNÝM PROGRAMOM je Streetwork spojený najmä prostredníctvom spolupráce pri poskytovaní intenzívneho špecializovaného sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova, ktorých poradcovia - sociálni pracovníci zo služby Streetwork odporučia do INTEGRAČNÉHO PROGRAMU. Títo ľudia bez domova sú práve tí, ktorí prejavia motiváciu k zmene svojej sociálnej situácie, prostredníctvom aktívnej participácie na jednotlivých krokoch.