Kariéra


Pre študentov

OZ Vagus nadviazal v roku 2019 spoluprácu s viacerými vysokými školami, ktorá pretrváva do dnešného dňa. Študenti a študentky sociálnej práce a poradenstva Univerzity Komenského a Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Trnavskej univerzity v Trnave  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sú u nás vítaní ako v rámci odbornej praxe tak aj absolventskej praxe (cez ÚPSVR) a platenej odbornej stáže v rámci programu Vagus akadémia. 

Pre otázky a odpovede, píšte na staz@vagus.sk.

 

Odborná prax

V OZ Vagus poskytujeme povinnú odbornú prax pre študentov všetkých ročníkov odboru sociálna práca a poradenstvo nadobudnúť potrebnú prax pre prácu s vylúčenými skupinami obyvateľstva ešte pred ukončením štúdia. 

Jedná sa o neplatenú prax. 

Súčasťou odbornej praxe je predstavenie jednotlivých programov (Streetwork, Domec, Housing) a organizácie.

Rozsah poskytnutej praxe je podľa potreby študenta. Našu odbornú prax je možné spojiť aj s praxou v súvislosti s písaním bakalárskej alebo diplomovej práce. 

Pre záujem o odbornú prax vo Vaguse, píšte žiadosti na e-mail: staz@vagus.sk. Uveďte prosím, vaše meno, priezvisko, telefonický kontakt, názov školy a odboru, aktuálny ročník a požadovaný rozsah praxe. 

Následne budete kontaktovaný/-á tímom Vagus.

 

Vagus akadémia

OZ Vagus ponúka príležitosť študentom magisterského štúdia absolvovať odbornú platenú stáž, ktorá je zároveň akceptovaná ako povinná prax aj na katedrách sociálnej práce vybraných spolupracujúcich vysokých škôl. 

Vybraným študentom ponúkame interný špecializovaný vzdelávací proces spolu s platenou stážou. Celkovým cieľom je výchova budúcich sociálnych pracovníkov v OZ Vagus vďaka vzájomne výhodnej možnosti pre uplatnenie absolventa. Absolventom Vagus akadémie bude ponúknutý pracovný pomer v OZ Vagus na juniorskej pozícii. 

 

Po absolvovaní výberového konania študent získa platenú stáž a v rámci nej: 

·       Predstavenie programov a organizácie 

·       Streetwork - počas tohto času študenti absolvujú jednu službu v teréne ako náčuv s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi 

·       Domec - v rámci denného centra je čas rozvrhnutý tak, aby každý zo študentov zažil výber najpodstatnejších služieb, ktoré denné centrum ľuďom bez domova ponúka (registrácia, sociálne poradenstvo, ošetrovňa). 

Housing - v rámci integračného programu v súčasnosti prevádzkujeme predovšetkým program Housing Cverna. Sociálne poradenstvo pre ľudí bez domova prebieha už priamo v ich domovoch a snažíme sa o čo najväčšiu mieru anonymity ľudí bez domova. Dôvod, prečo volíme takýto prístup, môže priblížiť čas, ktorý využijeme na zážitkové preberanie kazuistík týchto ľudí v programe. 

Zároveň sa bude zúčastňovať aj interného vzdelávacieho procesu a absolvuje aj školenia zamerané na cieľovú skupinu a hranice v poradenskom procese a etický kódex.

Rozsah platenej stáže  je 200 hodín, ktorý je možné rozdeliť individuálne aj do dvoch semestrov. Odmena je 5 EUR brutto/hodina.

Pre záujem o účasť vo VAGUS akadémii, píšte žiadosti na e-mail: staz@vagus.sk. Priložte prosím, tiež motivačný list, kde popíšete vaše očakávania od stáže v OZ Vagus a vaše doterajšie skúsenosti v sociálnej práci (vrátane dobrovoľníctva). 

 

Následne budete kontaktovaný/-á tímom Vagus. 

TEŠÍME SA NA VÁS!

nadacia vw logo

Vagus akadémia je realizovaná za podpory Nadácie Volkswagen