projekt DOMEC


Strava  

V DOMCI majú ľudia bez domova možnosť pravidelne sa stravovať v rámci raňajok a obedov. Našim cieľom je poskytovať čo najvyváženejšiu a plnohodnotnú stravu, ktorá skvalitní zdravotný stav ľudí bez domova. 

Hygienické centrum a šatstvo 

V hygienickom centre sa môžu ľudia bez domova osprchovať, oholiť, ostrihať, umyť si zuby a podobne. V šatníku si môžu vybrať čisté oblečenie a obuv. 

Ošetrenie 

Ľudia bez domova nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a preto je súčasťou DOMCA aj ošetrovňa. Vďaka nášmu ošetreniu predchádzame zhoršeniu ich zdravotného stavu alebo až hospitalizácii, ktorá je násobne nákladnejšia. Pri ošetrovaní spolupracujeme aj so všeobecným lekárom a chirurgom.  

Sociálno-poradenské a informačné služby 

Cieľom je pomoc ľuďom pri vybavení si základných dokladov, ako občiansky preukaz, preukaz poistenca, rodný list a poskytovanie informácií o sieti služieb a zariadení zameraných na pomoc ľuďom bez domova. Ďalšou oblasťou poradenských služieb je sprostredkovanie liečby závislostí. Poradenské služby si vyžadujú individuálny prístup našich sociálnych pracovníkov a len vďaka tomu dokážu byť úspešné.  

Základné sociálne poradenstvo 

Poradenstvo ohľadom základných informácií, ktoré u ľudí bez domova absentujú. Sociálny pracovník motivuje človeka pre využitie ďalších služieb a poskytuje informácie ohľadom základnej palety služieb pre ľudí bez domova na území hlavného mesta. 

Špecializované  sociálne  poradenstvo 

Poradenstvo zamerané na poskytovanie informácií ohľadom úradných systémov, sociálneho systému a jeho možností (registrácia na úrade práce, vybavovanie si dávky v hmotnej núdzi, dôchodku, dokladov). Ide o pomoc pri riešení situácie z komplexného hľadiska. Prostredníctvom individuálneho špecializovaného sociálneho poradenstva prebieha aj náš integračný program, ktorý je zameraný na komplexné riešenie sociálnej situácie človeka, dlhodobú pomoc s konečným cieľom získania zamestnania, ubytovania a resocializácie. 

Integračný program

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame na dlhodobú a individuálnu pomoc ľuďom bez domova. Prostredníctvom tréningových skupín pripravujeme ľudí pre nástup do zamestnania v našej kaviarni DOBRE&DOBRÉ alebo na iné pracovné pozície, následne poskytujeme chránené pracovné miesto po určitú dobu, počas ktorej daný človek získa opäť sebadôveru, skúsenosti a sociálne zručnosti. Vďaka pravidelnému príjmu v kombinácii so špecializovaným sociálnym poradenstvom prechádza procesom oddlženia s konečným cieľom osamostaniť sa a získať bežné zamestnanie na trhu práce v kombinácii s dlhodobým ubytovaním. 

Zamestnanie/brigády  s  pracovným  supervízorom 

Dlhodobo poskytujeme zamestnanie ľuďom bez domova v spolupráci s komunálnymi subjektmi (Magistrát Hl.m. Bratislava a MČ Nové Mesto). Pracovné pozície sa týkajú pravidelnej údržby verejných priestranstiev na dennej báze, ktoré nám zadávajú komunálne subjekty. Ľudia bez domova pracujú za asistencie supervízora a získané finančné prostriedky sú odrazovým mostíkom pre stabilné ubytovanie a budúce bežné zamestnanie. 

Tréningy 

Tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností ako napr. vytvorenie životopisu, výcvik v komunikácii, asertivite, tréning hospodárenia s finančnými prostriedkami. Ľuďom bez domova sú vytvárané reálne situácie, ktoré by mohli v budúcom zamestnaní nastať. 

Sociálna asistencia 

Sociálni pracovníci poskytujú asistenciu pri kontakte s inštitúciami (úrady, lekár, súdy a pod.).  Sprevádzajú ľudí bez domova pri riešení administratívnych záležitostí  na  úradoch,  prípadne  pri  návšteve  súdu  alebo  lekára.  Ľuďom  bez domova dlhodobo chýbajú sociálne zručnosti a táto služba je z tohto dôvodu dôležitá. Sprevádzanie na úrady podporuje samostatnosť, komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti a zároveň slúži ako tréning proti byrofóbii (strach z úradov). 

Bezpečný priestor pre odpočinok a možnosť socializácie 

Ľudia žijúci na ulici majú často slabé až žiadne sebavedomie a preto voľnočasovými aktivitami poskytovanými v DOMCI budeme pracovať na zvýšení sebavedomia ľudí v ťažkej životnej situácii. V rámci aktivít to môže byť napr. divadlo, premietanie filmov, arteterapeutické cvičenia, až pootvorené skupiny zamerané na odventilovanie psychického tlaku spojeného so životom na ulici.

Počítačová  miestnosť a možnosť telekomunikácie

Miestnosť s počítačovým vybavením, ktorá slúži na vyhľadávanie zamestnania sprevádzané asistenciou sociálneho pracovníka v kombinácii s možnosťou využiť telefón pre kontaktovanie rodiny alebo uchádzanie sa o voľné pracovné pozície. 

Voľnočasové aktivity 

Ľuďom bez domova často chýba pocit úspechu a sebarealizácie, práve z týchto dôvodov vytvárame podmienky pre voľnočasové aktivity, či už vo forme arteterapeutických aktivít, športového vyžitia či napríklad pravidelného sledovania filmov. Na základe dobrovoľnej účasti na týchto aktivitách plnohodnotne trávia čas v dennom centre a objavujú svoje nové schopnosti a stratené záľuby. Ďalšou kategóriou aktivít sú pravidelné výlety za kultúrou alebo do prírody, ktoré sú spojené s následným dialógom o prežívaní a motivácii pre zmenu za asistencie sociálnych pracovníkov.