Bezdomovectvo

Pán Ján

 

Pán Ján je starý mládenec, na ktorého by určite nik netipoval, že prespával v jednom z bratislavských parkov. Do nášho občianskeho združenia prišiel s prosbou riešenia predovšetkým exekučných záležitostí. Príjem starobného dôchodku nepokryl  klientove základné životné náklady ako sú strava či bývanie. Všetky dlhy nedokázal pán Ján platiť zo svojho nízkeho starobného dôchodku.

V rámci poradenského procesu sme s klientom začali riešiť osobný bankrot. Pri riešení tejto záležitosti bolo nutné k jednotlivým tlačivám pripraviť náležitosti ako sú zoznam exekúcii, pracovná história či celkové zhrnutie súčasnej situácie. Klient po celú dobu ochotne spolupracoval a maximálne participoval na riešení svojho problému. S klientom bol úspešne podaný osobný bankrot. Ďalšou plánovanou vecou, ktorú chcel pán Ján vo svojom živote zmeniť, bolo nájdenie teplého a bezpečného bývania. Klientovi sa úspešne podarilo nájsť ubytovanie, ale snažili sme sa nájsť dlhodobejšie riešenie. S pánom Jánom sme teda naplánovali a zrealizovali proces podania žiadosti o sociálny byt. Aj v tomto prípade klient aktívne spolupracoval a snažil sa zrealizovať sprostredkované informácie sám. Žiadosť bola úspešne podaná na podateľni. Samozrejme celý poradenský proces nespočíval len v plánovaní realizovaných administratívnych úkonov, ale aj v sociálnom poradenstve, kde sme sa snažili s klientom pracovať intenzívnejšie aj po sociálnej stránke. Na poradenských službách bola vytvorená uvoľnená atmosféra poskytujúca podporu, bezpečný priestor pre vyjadrenie obáv či prianí klienta a priestor na riešenie akýchkoľvek klientových tém.

V súčasnosti býva pán  Ján na ubytovni a má zabezpečený stabilný príjem. Aj napriek tomu,  že vo svojom živote nemá blízku osobu ktorá by mu pomáhala riešiť vzniknuté komplikácie, klientovi nechýba snaha a motivácia pracovať na zvýšení kvalít života a boj s problémami. 

 

Pán Juraj

 

Pán Juraj navštevuje naše denné centrum už štvrtý rok. Má 62 rokov. V minulosti sme spoločne riešili predčasný starobný dôchodok, ktorý však bol z dôvodu nedosiahnutia výšky životného minima zamietnutý. To pre pána Juraja znamenalo ďalšie roky strávené na ulici, nakoľko nemá žiadny príjem. Tieto dva roky sa podpísali na zdravotnom stave pána Juraja. Pôsobením nepriaznivého počasia, zlou životosprávou, nedostatkom spánku a nedostatočnou funkciou žíl sa mu na nohách objavili vredy predkolenia. Nakoľko nemá nárok na zdravotnú starostlivosť z dôvodu dlhov na zdravotnej poisťovni, vyhľadal pomoc v našom dennom centre Domec. Pravidelne mu je poskytované zdravotné ošetrenie. V priebehu roka sa výrazne zlepšil jeho zdravotný stav aj z dôvodu pravidelného preväzu. Ochorenie bercový vred predkolenia a infekcia, pri nasadení vhodnej liečby sa pomerne dobre hojí. V rámci denného centra DOMEC má zabezpečené raňajky a sprchu, čím si zabezpečuje základné životné potreby. Ošetrenie a sociálne poradenstvo sú nadstavbové služby, prostredníctvom ktorých rieši svoj zdravotný stav a aktuálne podávame žiadosť o starobný dôchodok. Aj vďaka pravidelnému preväzu a poskytnutej správnej liečby sa pán Juraj rýchlo zotavuje. Najdôležitejšie je, aby čo najmenej času trávil na ulici. Aktuálne pán Juraj prespáva v nocľahárni, navštevuje naše denné centrum a aktívne riešime vybavovanie starobného dôchodku a stabilizujeme jeho zdravotný stav. 

 

Pán Damián


Pán, dlhoročný poberateľ invalidného dôchodku vo výške 215 €, teda o niečo viac ako životné minimum. Vzhľadom na výšku príjmu nie je možné umiestnenie v domove sociálnych služieb. Jednou z alternatív bolo podanie žiadosti o nájomný byt v mieste svojho trvalého pobytu. Táto žiadosť mu však bola zamietnutá z dôvodu nízkeho príjmu. Svoj zdravotný stav udržuje pomocou množstva liekov, ktoré užíva pravidelne. Prespáva každú noc v nočných vlakoch. Pán Damián nemá možnosť bývania, ale snaží sa zo všetkých síl zo svojho príjmu zabezpečiť všetky potrebné lieky a kvalitnejšiu stravu. Denné centrum navštevuje pravidelne, pretože si u nás rezervoval skrinku, kde si odkladá všetky lieky a osobné veci, nakoľko na ulici je vysoké riziko okradnutia. Zároveň pravidelne navštevuje ošetrovňu, kde si pravidelne kontroluje tlak, pretože má s ním veľké zdravotné problémy. Prostredníctvom nášho denného centra dokážeme ľuďom bez domova vytvoriť možnosť a priestor pre udržiavanie zdravotného stavu a možnosti oddýchnuť si, odložiť si svoje osobné veci, o ktoré by na ulici pravdepodobne prišiel. 

 

Pán Igor 


Pána Igora poznáme od roku 2010, no dlhodobo išlo o samostatného klienta, ktorý na nás nemal žiadnu tému a dlho trvalo aj získavanie si jeho dôvery a budovanie vzťahu. Od doby, kedy sa zdravotný stav pána Igora zhoršil až po koniec spolupráce išlo o intenzívnu prácu zameranú súčasne na zdravie, prácu s rodinou pána Igora a napojenie na právnu pomoc kvôli hrozbe vysťahovania. Ako prvé sme sa zamerali na motiváciu k riešeniu zdravotného stavu. Pán Igor mal na základe negatívnych skúseností z minulosti silne odmietavý postoj voči lekárom a nemocniciam. V spolupráci s partnerskou organizáciou sa podarilo pána Igora napojiť na služby ošetrovne a odstrániť aspoň z časti jeho odmietavý postoj. Malým víťazstvom bolo, že pán Igor začal 4x do týždňa chodievať na pravidelné ošetrenie. Nakoľko bola jeho mobilita slabá, do spolupráce sa zapojili aj jeho synovia, ktorý ho na ošetrovanie vozili autom. Synovia však mali tiež slabšiu sociálnu situáciu a do spolupráce a starostlivosti sa nie vždy chceli alebo mali možnosti sa zapájať. Zdravotný stav kolísal, rany párkrát zmizli a zacelili sa a potom sa opakovane vrátili. Iba ošetrovanie nebolo dlhodobým riešením problému, preto sme opakovane ponúkali pánovi možnosti návštevy lekára, nemocnice + následné doliečenie v útulku. Pán Igor však nereflektoval závažnosť stavu a návštevu lekára či nemocnice opakovane odmietal. Súčasne so snahou o riešenie zdravotného stavu sme hľadali možnosti ako predísť vysťahovaniu. Pán Igor začal spolupracovať s právničkou z Centra Právnej Pomoci, jeho spis bol už na krajskom súde, no pravdepodobnosť, že by klientovi nechali časť pozemku bola malá. Vedel, že od konečného rozhodnutia súdu bude mať 30 dní na vypratanie pozemku.V tomto čase sa podarilo rozbehnúť aj spoluprácu s ľuďmi ochotnými odnášať odpad z pozemku, ktorá pretrváva dodnes. Na jar 2019 dostal pán Igor infekčné ochorenie kože spôsobené streptokokom, ostal odkázaný na pomoc od druhých, nevládal jesť, bol pripútaný na lôžko. Na miesto sme začali v spolupráci s partnerskou organizáciou chodiť intenzívnejšie, venovali sme sa najmä mobilnému ošetrovaniu a podpore v krízovom období. Návštevu lekára či nemocnice pán Igor opakovane odmietal. Ošetrovanie však malo len malý výsledok a antibiotiká nezaberali, pán Igor súhlasil s umiestnením v útulku pre chorých ľudí bez domova. Z útulku sa po pár dňoch rozhodol odísť, jeho želaním bolo byť vo svojej maringotke s rodinou. Na sklonkuživota sa otvorila možnosť spolupráce so širšou rodinou, ktorá ho začala po rokoch pravidelne navštevovať. Dcéry na seba prevzali celú paliatívnu starostlivosť o otca. Rodina opakovane volala aj sanitku, ktorú pán Igor odmietal. Raz ho brala sanitka aj do nemocnice vo veľmi vážnom stave – zlyhávanie obličiek a ladvín, no po pár dňoch chcel z nemocnice znova odísť. Na mieste sme pravidelne stretávali celú širšiu rodinu vrátane vnúčat a pravnúčat. S rodinou sme viedli rozhovory o témach starostlivosti o otca, ošetrovania nôh a dekubitov, mobilný hospic, opatrovateľský príspevok, kompenzačné pomôcky, téma smrti a strata blízkej osoby. V lete 2019 pán Igor zomrel v kruhu svojej rodiny a vo svojej maringotke tak, ako si to želal.

 

Pán Ján

 

Pána Jána sme spoznali v zime 2018. Dostali sme telefonický podnet od jeho bývalej manželky, ktorá chcela zabezpečiť komplexnejšiu pomoc, ktorú mu nedokáže sama zabezpečiť. Ešte na začiatku roka 2019 sme sa spánom Jánom začali sriešením občianskeho preukazu, keďže bol prvým krokom, aby mohol riešiť ďalšie pre neho dôležité témy. Pánovi Jánovi sa náhle zhoršil zdravotný stav, očom nás informoval priamo z nemocnice. Kvôli upchatej cieve na nohe mu bolo nutné nohu amputovať, nakoľko bol ohrozený na živote. Pána Jána táto informácia vystrašila a podpísal revers. Intenzívne sme pracovali s jeho motiváciou a strachom z operácie a fungovania po zákroku. Po niekoľkých týždňoch rozhovorov sa pán Ján rozhodol na operáciu ísť. Operácia prebehla bez komplikácii a v spolupráci so sociálnym branom bol pán Ján umiestnený v bratislavskom útulku na doliečenie. Pravidelne sme pána Jána navštevovali, rovnako ho navštevovala aj jeho bývalá manželka. Pán Ján sa však rozhodol odísť späť na svoje miesto, kde sme v návštevách pokračovali. Dôležitými témami bolo jeho rozhodnutie odísť z nemocnice a možnosti fungovania s amputovanou nohou. Po čase pán Ján zistil, že mu fungovanie nejde tak ako si predstavoval a prišiel s prosbou hľadania možností umiestnenia v zariadení. Komunikovali sme so starostom obce, v ktorej má trvalý pobyt s možnosťami umiestnenia a jednorázového materiálneho príspevku. Vzhľadom na výšku exekúcii a malýpríjem však nebolo možné umiestnenie vybaviť.

Spolu s pánom Jánom sme otvorili tému osobného bankrotu a riešenia dlhovej otázky a zrealizovali stretnutie s Centrom právnej pomoci. V tomto procese sme zároveň riešili ďalej umiestnenie v útulku nakoľko mal pán Ján obavu ako zvládne nadchádzajúcu zimu. Proces výberu bol po predchádzajúcich skúsenostiach náročný. Nakoniec sa nám podarilo dospieť kútulku, ktorý bol pre pána schodný arozhodol sa ho aj sám proaktívne kontaktovať. Pán Ján je aktuálne umiestnený v útulku, ktorý ďalej prebral aj celý proces riešenia osobného bankrotu. Naďalej sme s ním v kontakte.
 

Pani Jozefína

 

Pani Jozefínu sme spoznali v r. 2017, kedy u nej prišlo k zhoršeniu zdravotného stavu. Bola pohryznutá psom, pričom sa jej do postihnutého miesta dostala infekcia. Jozefína bola aktívna v riešení, my sme ponúkli zabezpečenie vakcín, ktoré dostala v odporúčaní od lekára. Svoj zdravotný stav musela neskôr riešiť na infektológii, kam sa s našou asistenciou dostavila aj napriek zhoršenému tlaku.

V priebehu dalších návštev vyvstala otázka riešenia dávky v hmotnej núdzi, ktorú mala pozastavenú. Podarilo sa jej ju nanovo vybaviť. Vzhľadom na to, že zdravotný stav p. Jozefíny si vyžadoval pravidelné návštevy lekárov zaujímala sa o riešenie všeobecného lekára. Spolu sme sa dopátrali k menu všeobecnej lekárky, ktorá ju však nechcela prijať do starostlivosti. Podarilo sa nám s p. Jozefínou napísať podnet, na základe ktorého jej bol pridelený všeobecný lekár. Počas našich návštev sa pravidelne objavovali rôzne zdravotné ťažkosti, ku ktorým p. Jozefína pristupovala zodpovedne. Počas celej našej spolupráce vyhľadávala lekárov, ktorí by jej umožnili stabilizovanie zdravotného stavu natolko aby bola schopná pracovať. Vzhľadom na dlh na zdravotnej poisťovni a dlhodobým predsudkom zo strany lekárov však snaha o upravenie zdravotného vzťahu bola náročná. Napriek tomu, že sa p. Jozefíne po dlhých mesiacoch podarilo za našej asistencie dávku s ochranným príspevkom vybaviť, tento jej znižili o sumu z obdobia kedy kvôli absencii všeobecného lekára nebolo možné dodať PNku na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nosným prvkom našich návštev bola podpora v riešení zdravotného stavu, aisstencia k lekárovi v prípade akútneho zhoršenia, a zároveň empowerment pani Jozefíny k stabilizovaniu vzťahu s jej partnerom. Pani Jozefína žije dlhodobo v nestabilnom partnerskom zväzku, psychicky pomerne náročnom, ktorý jej zdravotné problémy komplikoval. Vzhladom na to, že obdobie práceneschopnosti pani Jozefíny presiahlo jeden rok, zaoberali sme sa spolu témou invalidného dôchodku. Klientka absolútne samostatne zabezpečila lekárske správy od všeobecného lekára, spolu sme sa zaoberali získaním potrebných potvrdení a papierov. Momentálne je v štádiu čakania na výsledok. Vzhľadom na našu dlhoročnú intervenciu, podporu v riešení a klientkine odhodlanie a samostatnosť bolo možné klientku nakontaktovať na náš integračný projekt s dlhodobou vidinou intenzívnej spolupráce pri riešení zdravotného stavu, zabezpečenia a prípadne bezpečného bývania.